Priya Naik

Priya Naik

Advisor, TBR India

Priya Naik

Founder and CEO – Samhita Social Ventures